HANDSCHRIFTEN en DOCUMENTEN

klik op de link om het PDF bestand te openen. 

 pagina 3 van 3 

ga naar pagina   1  2  3  

19. Brief van Herman de Man aan mr. Droogendijk, 1942 mei 2. Eigenhandig. N.B.Betreft een afscheidsbrief uit Lissabon, waarheen hij kort tevoren was uitgeweken.
20. Verslag van een audiëntie door keizer Napoleon gegeven te Breda op 8 mei 1810. Eigentijds afschrift.
21. Catalogus van boeken en de handschriften der vereniging, z.j. Gestencild.
22. Inventaris van het oud-archief van Vianen door J. Hingman.
 Fotokopie naar origineel van de gemeente Vianen.  nog niet beschikbaar
23. Handschrift bevattende afschriften van oorkonden, coustumen, handvesten, schouwvonnissen enz. vanaf 1269,    angelegd door de secretaris van Vianen (?), [ca. 1550]. Fotokopie naar origineel in bibliotheek van de            Nederlandse Leeuw te 'sGravenhage. nog niet beschikbaar
24. Ingekomen brieven bij de Staten van Utrecht van Wolphert en Louise-Christine van Brederode, 1645 - 1656. Fotokopieën naar de originelen in RAU, Archief Staten van Utrecht, inv. nr. 288. nog niet beschikbaar
25.`Feestcourant uitgegeven ter gelegenheid van de 25-jarige ambtsvervulling van den burgemeester van Vianen, den Edelachtb. Heer J.H.J. Alers', 27 september 1893. Samengesteld door L.C. Verkerk. 26.Diverse krantenknipsels betreffende Vianen, 1967-1973
26. Diverse krantenknipsels betreffende Vianen, 1967-1973. nog niet beschikbaar
27. Propagandamateriaal van partijen die hebben deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen te Vianen, 1974-1978. nog niet beschikbaar
28. Nederlandsche Staats-Courant. Aanwezig: 1816 sept. 26; 1824 juli 29, nov. 15; 1826 mei 12; 1828 oct. 25, dec. 27; 1829 maart 31; 1833 oct. 1. nog niet beschikbaar
29. Veilingcatalogi van munten en penningen van Jacques Schulman B.V. te Amsterdam, 1975-1978
         nog niet beschikbaar
30. Fotos van diverse archivalia betrekking hebbend op Vianen. N.B.Betreft RAZH, Staten van Holland, nrs. 159, 293 en 305; RAZH, leenkamer Holland, nr. 10; RAZH, Staten van Holland, nr. 305; RAZH, archief Brederode, nrs 17 en 18; RAZH, handschriftenverzameling, nr. 26 (Kroniek van Brederode); RAU, coll. Booth (genealogische aantekeningen Heren van Vianen).