Archivalia 

klik op de link om het PDF bestand te openen.

pagina 1 van 10 

 pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 Stukken betreffende het landsbestuur

 

Algemeen

1.  Afschriften van ordonnanties van de soevereinen van Vianen inzake het leven in concubinaat, het vloeken, diefstal, belastingen enz., 1687-1752.  1 katern 
2.  Ordonnantie van Gecommitteerde Raden van Holland op de dienstboden in Vianen en Ameide, 1758 mei 3. Gedrukt.
3.  Plakkaat van de Staten van Holland waarin een amnestie wordt afgekondigd voor de patriotten, 1788 febr. 15.
4.  Memorie van de gecombineerde commissie uit de municipaliteit en de burgerij van Vianen betreffende de bezwaren tegen de inlijving van het Land van Vianen en Ameide bij de provincie Holland, [1796]. 1 stuk 
5.  Twee memories van de municipaliteit van Vianen aan de Nationale Vergadering inzake de inlijving van het Land van Vianen en Ameide bij de provincie Holland, 1796 aug. 30 en oct. 12. Gedrukt. 3 ex. 3 katerns 

Functionarissen 

6.  Rapport van de Gecommitteerde Raden van Holland over de bestuursinstellingen, de ambten, de staat der domeinen en de inkomsten daaruit en andere lasten en revenuen in het Land van Vianen en Ameide, 1726. Gedrukt. 1 katern
7.  Reglement betreffende de salarissen van de ambten in het Land van Vianen en Ameide, 1727. Gedrukt.1 katern
8.  Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland inzake de vergeving van openstaande ambten in het Land van Vianen, 1755, 1761-1762. Deels gedrukt. 1 omslag

Beheer - domeinen

9.  Stukken betreffende een geschil tussen Walraven van Brederode, de heer van Vianen, enerzijds en Reinoud van Brederode, Sandrina van Brederode, echtgenote van Barent van de Bomgard, en Sara van Brederode, weduwe van Amelis Uten Eng, allen natuurlijke kinderen van Reinoud van Brederode en Catharina Goossensdr. van Wesel, anderzijds, inzake een huis aan de Voorstraat, door wijlen Reinoud van Brederode in 1545 opgedragen aan Catharina Goossensdr., 1611-1613. 1 omslag
10.  Voorwaarden volgens welke Gecommitteerde Raden van Holland zullen verkopen hofsteden en boerderijen, gelegen in het schoutambt van Vianen en in de heerlijkheid Ameide, Lexmond en Lakerveld, en lijsten van verkochte percelen met vermelding van de bedragen waarvoor ze verkocht zijn, 1729-1736. Gedrukt. 3 katerns
11.  Akte van verpachting door de rentmeester der Domeinen aan Jan van Lakerveld van het 1 bovenste gedeelte van de Zevenbergen of Middelwaard, 1765, met uittreksels uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland, waarin zij Jan van Lakerveld toestaan daar een steenoven te exploiteren, 1759 en 1764. 3 stukken
12.  Voorwaarden volgens welke Willem van Rijssel, raad en rentmeester der Domeinen, publiekelijk zal verkopen enkele hofsteden en landerijen gelegen in het Land van Vianen en Ameide, 1802-1803. Gedrukt. 2 katerns
13.  Kwitanties door de rentmeester van de Domeinen van Vianen voor Jan Swarties en Willem Swarties wegens de betaling van de kooppenningen van enkele percelen bouw- en weiland in de polder De Biezen, 1803-1804. 3 stukken

Beheer - Leenhof

14.  Akte van belening door Hendrik van Brederode van Carel van Zijl, drossaard en dijkgraaf van Gorinchem, met de helft van een kwart hoeve lands in de polder De Biezen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden door diens zuster Helena van Zijl, belend boven de erfgenamen van Joost van Zijl en beneden Anthony van Wevelinkoven, 1556 nov. 19. 1 charter N.B.Met uithangend zegel van Hendrik van Brederode.