De Hofpoort 

 

Beschrijving Hofpoort

HOFPOORT. Aan het einde van het Hofplein, in het n.w.der stad het overblijfsel van een poort van het kasteel "Batenstein". Bakstenen poort in klassicistisch-barokke vormen (XVII B), rondeel, romantisch gelegen nabij hoog geboomte.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

VIANEN • Een kleine vrachtwagen is dinsdag om 13:30 uur tegen de Hofpoort in Vianen gereden. De poort is deels ingestort, de bestuurder is overleden. Een 58-jarige man uit Lopik reed met zijn bestelbus tegen de Hofpoort aan, die daardoor instortte. Het bovendeel van de poort kwam bovenop de cabine terecht. De chauffeur overleed aan zijn verwondingen. De politie en brandweer hebben de hele middag geprobeerd om de man te bevrijden uit zijn voertuig. Dit is niet gelukt. De vrachtwagen wordt weggetakeld en op een andere locatie zal het stoffelijk overschot van de bestuurder uit de cabine worden gehaald. Burgemeester Wim Groeneweg: “Er heerst verslagenheid in Vianen. Het is een tragisch ongeluk en mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.” De burgemeester heeft ter plaatse gesproken met omwonenden die getuige waren van het ongeluk. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Wel is bekend dat het om een geleend voertuig ging. Het is voor vrachtverkeer verboden om via het Hofplein en de Hofpoort te rijden. Dit staat tot twee keer toe aangegeven. Tevens staat er een bord dat waarschuwt dat enkel voertuigen smallen en lader dan 2 meter 50 onder de Hofpoort door kunnen. Het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan Vianen, op donderdag 30 mei, zal ondanks dit tragische ongeval doorgang vinden. Wat het betekent voor het mogelijk herstel van de Hofpoort is nog niet duidelijk. Burgemeester Groeneweg: “Op dit moment gaan onze gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. De Hofpoort is van latere zorg.” De Hofpoort is het enige overblijfsel van Kasteel Batestein. De poort was één van de toegangspoorten naar het kasteel van de Van Brederode's. 

uit Het Kontakt van 28 mei 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van de Historische Vereniging aan de Gemeente Vianen n.a.v. het ongeluk bij de Hofpoort:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open brief aan het gemeentebestuur van Vianen

Vianen, 28 juli 2013
Ond.: herstel Hofpoort  

Geacht college en leden van de raad,

Uw brief over het herstel van de beschadigde Hofpoort van 12 juni j.l. gericht aan de historische vereniging Het Land van Brederode hebben wij met aandacht gelezen. Wij stellen het zeer op prijs dat u ons hierover heeft geïnformeerd zonder dat wij hiernaar hebben gevraagd. Wij menen hieruit te mogen afleiden dat de gemeente de historische vereniging een rol toebedeelt bij de meningsvorming over het behoud van historisch erfgoed. Wij beschouwen de brief dan ook als een uitnodiging ons standpunt over deze kwestie kenbaar te maken, hetgeen wij bij dezen doen.

Over uw brief is een uitgebreid bericht verschenen in Het Kontakt van 18 juni 2013. Om die reden achten wij het gerechtvaardigd ons antwoord eveneens via de publiciteit aan de inwoners van Vianen bekendheid te geven in de vorm van een Open Brief. Bovendien betreft de kwestie van het herstel een uitgesproken historisch belang, die naar wij mogen aannemen alle inwoners van de stad Vianen na aan het hart ligt.

U meldt dat de schade aan de poort intussen is bekeken en dat door de Koninklijke Woudenberg een voorlopige ondersteuningsconstuctie is aangebracht. Het is goed om te horen dat hiermee de veiligheid is gegarandeerd en dat verder verval voorlopig wordt voorkomen. Deze maatregelen kunnen echter niet anders dan als provisorisch worden beschouwd. En in alle eerlijkheid: het is natuurlijk geen gezicht. Ook schrijft u dat de poort de komende tijd gesloten zal blijven voor het gemotoriseerd verkeer. Wij nemen aan dat u met ‘de komende tijd’ bedoelt ‘totdat de poort in zijn oude glorie zal zijn hersteld’. Wij hopen tenminste dat het toelaten van gemotoriseerd verkeer in de huidige provisorische staat niet wordt overwogen.

De Hofpoort is samen met de Blauwpoort een van de weinige restanten van het in het begin van de negentiende eeuw gesloopte slot Batestein. Hier hebben eeuwen lang de Brederodes als heren van Vianen geresideerd. Hoewel bouwkundig niet van grote waarde is de Hofpoort dat wel om cultuurhistorische redenen: zij is een blijvende en in het stadsbeeld zichtbare verwijzing naar het verleden van Vianen. Daarom ook is zij indertijd geplaatst op de lijst van de rijksmonumenten. Als zij om een of andere reden niet in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, zal deze bouwkundige herinneringsplaats uit het beeld van Vianen de herinnering van de inwoners van Vianen verdwijnen. Het enige wat dan rest zijn de her en der in de binnenstad verwerkte kloostermoppen van het afgebroken slot.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (de vroegere ‘Monumentenzorg’) heeft gelukkig duidelijk gemaakt dat de Hofpoort nog steeds als een rijksmonument moet worden beschouwd en dat herstel van belang is. Uit uw brief blijkt ook dat zij heeft laten doorschemeren dat de restauratie van de poort op historisch verantwoorde wijze dient te geschiedenis, wil deze de status als monument behouden.

In uw brief kondigt u aan dat de gemeente ‘natuurlijk haar uiterste best doet’ om de Hofpoort zo snel mogelijk te herstellen. Maar iets verderop deelt u mee dat de gemeente geen belofte kan doen op welke termijn een daadwerkelijke restauratie en herstel zal plaatsvinden. Hieruit spreekt een zekere terughoudendheid, die wordt verklaard door ‘vele factoren die wij op dit moment nog niet inzichtelijk hebben’.

Nog iets verder slaat een lichte twijfel toe als wij te horen krijgen: ‘Ook zal het herstel van de Hofpoort afhankelijk zijn van de kosten die hieraan zullen zijn verbonden en op welke termijn de gemeente hiervoor geld beschikbaar heeft’. Als er staat wat er staat betekent dit dat wij er rekening mee moeten houden dat wij straks worden geconfronteerd met een niet volgens de normen van de monumentenzorg uitgevoerd herstel of dat zelfs van herstel kan worden afgezien op grond van de daaraan verbonden kosten. In ieder geval lezen wij hieruit dat een herstel nog lang op zich zal laten wachten omdat de gemeente niet bereid is een restauratie voor te financieren.

Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat dit de strekking is van deze zinsnede. Maar het staat er wel.

Wij begrijpen dat om verzekeringstechnische redenen een grondig onderzoek naar de precieze omvang van de schade en de kosten van herstel dient vooraf te gaan aan de uitvoering en dat dit enige tijd zal vergen. Maar dat hoeft toch niet in te houden dat gewacht wordt met herstel totdat aan alle voorwaarden is voldaan en alle onzekerheden zijn opgelost. En wij mogen er toch van uitgaan dat herstel van de Hofpoort hoe dan ook zal plaatsvinden, met of zonder verzekeringsgeld.

Het zou een enorm verlies voor de stad zijn, als deze wijfelende houding zou leiden tot een halfslachtig of helemaal geen herstel van dit typische stukje van de historische binnenstad.

De historische vereniging roept het gemeentebestuur op wat meer urgentie in de aanpak van deze kwestie te leggen.

Namens het bestuur,
Josien de Jonge-Verduin, voorzitter2dectotaal